Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Złóż zamówienie Tel.: +48 600 414 602 Mail: info@meublesdecharme.com.pl
Meubles De Charme

Regulamin składania zamówień

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa oraz obowiązki jego użytkowników i administratora, zasady sprzedaży przez Meubles de Charme bezpośrednio lub poprzez sklep działający w serwisie pod adresem internetowym [ www.meublesdecharme.com.pl ] – Serwis - (zwany dalej Serwisem lub Sklepem), prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora (zwanego dalej Administratorem), warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) korzystających z Serwisu, w tym składających zamówienia. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest firma Paris Prestige Sp.Z o o prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237361 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie NIP: 118-09-37-653 REGON: 012490012 zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem.
 3. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i/lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

2. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych, które są lub mogą być wymagane przez Sklep.

3. Serwis

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika/Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem/Zamawiającym w celu weryfikacji statusu jego konta, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Serwisie lub komunikatów o stanie technicznym Serwisu) oraz w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

4. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są pod adresem info@meublesdecharme.com.pl poprzez złożenie zamówienia w trybie określonym w pkt. 2 poniżej i pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem wypełnienia dostępnego w Serwisie formularza zamówienia. Formularz zawiera niezbędne dane (w tym identyfikujące Zamawiającego oraz odbiorcy towaru, zamawiany produkt i formę wysyłki, szczegóły dostawy, formę opłaty) umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedającą o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
 4. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych poprzez wpłatę na konto i systemu płatności internetowej dostępnego w Serwisie (np. PayU) – po rejestracji płatności na koncie Sprzedającej.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna Sprzedająca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającej, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedająca zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
 7. Zarówno osoba korzystająca z Serwisu jak i Zamawiający składając zamówienie, oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptują ich postanowienia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail i numeru telefonu do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.

5. Ceny towarów i płatności

 1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Serwisie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Do łącznej ceny zamówienia zostanie doliczony koszt wysyłki w wysokości podanej przy każdym produkcie, biorąc pod uwagę łączną ilość zamawianych produktów.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszty wysyłki, zgodnie z wybraną przez Zamawiającego formą wysyłki, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach składanego zamówienia.
 3. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie produkty:
 4. a) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową wpłacając kwotę na konto Sprzedającej wskazane w formularzu;
 5. b) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez szybki system płatności internetowej dostępny w Serwisie. Rozliczenie transakcji następuje przelewem bankowym , elektronicznym na konto firmy Paris Prestige Sp.Z o.o , nr konta bankowego: 92 1560 0013 2354 0588 5000 0001 w banku Getin Noble Bank SA.
 6. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę produktu podaną przy zamówionym towarze. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.
 7. Sprzedająca po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży - fakturę VAT.
 8. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej za zamówione produkty w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia  powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 9. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 10. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.
 11. O ile dane produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu produktu.

6. Koszty wysyłki i dostawa

 1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się w określony w zamówieniu sposób, w terminie do 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy na terenie Polski.
 3. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Zamawiający i są one doliczane do łącznej wartości zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Serwisie przy dostępnych produktach, uwzględniające taryfikatory przewoźników.
 4. Zamówienie zagraniczne nie są realizowane. 
 5. Sprzedająca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

7. Odstąpienie od Umowy i zwrot towaru

 1. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot towaru nie przysługują Zamawiającemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

a)         gdy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu);

c)         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. Treści oraz własność intelektualna

 1. W Serwisie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawo do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką Serwisu.
 2. Zabronione jest ponadto publikowanie w Serwisie wszelkich treści: zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora; promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (np. hakerstwa); zawierających nielegalne oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające szkodliwe lub niszczące elementy (np. wirusy, "konie trojańskie").
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest uprawniony do poinformowania Administratora o naruszeniu zasad niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu. Zgłoszenie powinno zawierać: link do strony gdzie nastąpiło naruszenie, opis naruszenia prawa, kontakt (adres e-mail i/lub telefon) do osoby zgłaszającej, aby Administrator mógł potwierdzić przyjęcie zgłoszenia lub w celu uzyskania informacji uzupełniających. Administrator w możliwie krótkim czasie dokona weryfikacji zgłoszenia.
 4. Użytkownik Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie materiały (zwane dalej Treściami) są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż Treści te: 1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, 2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, 3/ uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem, 4/ ich wykorzystywanie w Serwisie, nie wymaga ponoszenia wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W uzasadnionych przypadkach Administratorowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.
 5. W przypadku, gdyby zamieszczone przez Użytkownika Serwisu materiały (Treści) były sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności określonymi w pkt. 1, 2 i/lub 4 powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo do ich blokowania lub usuwania w każdym czasie. Użytkownicy naruszający Regulamin mogą ponadto zostać usunięci z Serwisu poprzez czasowe zablokowanie lub też trwałe usunięcie profilu/konta Użytkownika. Administrator jest uprawniony również do przekazania posiadanych informacji na temat Użytkownika na żądanie uprawnionych organów państwa w celu prowadzenia przez nich stosownych postępowań, w tym wyjaśniających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie (w szczególności odnoszące się do posiadanych praw do zamieszczonych w Serwisie Treści), a gdyby Administrator poniósł jakąkolwiek szkodę z tego tytuł Użytkownik zobowiązuje się do jej naprawienia w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Serwisu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Nazwa Serwisu oraz materiały publikowane w Serwisie stanowią własność intelektualną chronioną przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące w szczególności funkcjonowania Serwisu, realizacji zamówienia i/lub zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu lub listownie na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu ponadto reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane  na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (DzU z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 3. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika/Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

10. Dane osobowe

 1. Użytkownik/Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracji/zamówienia przez Administratora w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w celu udostępniania konta w Serwisie oraz w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Sklepie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Meubles de Charme. Każdemu Użytkownikowi/Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych.
 3. W przypadku jeśli osoba dokonująca rejestracji i/lub Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Administratora i/lub podmiot wskazany w stosownym formularzu informacje handlowe.
 4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkownika/Zamawiającego. O każdorazowej zmianie Administrator poinformuje Użytkowników Serwisu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.